Hjemmeside
Opret annonce
700kr/time
1. undervisning gratis!
Venter på bekræftelse
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Ellen
  • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
  • Psykolog- og spædbørnspleje
  • Forældreskab og børneopdragelse
Nivauer
  • Alle niveauer

Nyuddannet Psykolog underviser i psykologi og pleje til spædbørn, samt børn i førskole - og skolealderen.

Metode

Mine undervisningsmetoder er Pt. digital undervisning, via

Baggrund

Jeg er for nyligt uddannet Cand.Psych, på Aarhus Universitet. Som person er jeg udadvendt, smilende, pålidelig og omsorgsfuld af natur og er god til at skabe relationer til alle slags mennesker. Qua min hverdag som alenemor til min 8årige datter og en bred erhvervserfaring, der bærer præg af arbejdsopgaver med et stort ansvar, er jeg ansvarsfuld og vant til, at skulle holde mange bolde i luften og have overblik. Min videnbegærlige, modige og optimistiske natur gør, at jeg ikke er bleg for udfordringer i arbejdet, herunder at skulle bevæge mig ud i nye arbejdsopgaver – og områder. Jeg ved hvornår jeg skal bede om hjælp, og tilegner mig ofte hurtigt den fornødne viden, i nye arbejdsopgaver. Jeg er selvstændigt opsøgende og god til at varetage arbejdsopgaver på egen hånd, men min udadvendte og smilende personlighed bevirker tilmed, at jeg har gode samarbejdsevner. Det betyder meget for mig, at kunne bidrage positivt til min arbejdsplads og mine medmennesker med smil, omsorg og humor. Jeg har stor arbejdserfaring i tværfagligt samarbejde, indenfor for forskellige arbejdsområder og opgaver.

Priser

Pris for webcamundervisning : 700kr/time
Undervisning som tilbydes af Ellen
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviser
Hos dig
Fag som tilbydes
  • Psykolog- og spædbørnspleje
  • Forældreskab og børneopdragelse
Nivauer
  • Alle niveauer

Ellens CV

Erhvervserfaring

PSYKOLOG PRAKTIKANT - BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN, AUH I SKEJBY
August 2019 - December 2019
Arbejdsopgaver:
Som psykologpraktikant på BUA i Team 2 for skolebørn med ADHD, autisme, angst, tourettes
og OCD har jeg tilegnet mig en praksiserfaring ift., at skulle arbejde terapeutisk med børn og
unge med psykiske vanskeligheder, samt udrednings, vejlednings – og behandlingsarbejdet
indenfor psykiatrien.
Mine arbejdsopgaver på BUA i Team 2 bestod i dels at skulle deltage i og varetage individuelle
terapiforløb til børn, samt at assistere ved længerevarende gruppeterapiforløb, i samråd med
læger, sygeplejersker og psykologer. Mine arbejdsopgaver var desuden at skulle deltage i
udførelsen af psykologiske tests som del af udredningsforløbet, hvoraf jeg også selvstændigt
stod for udførelsen heraf. Herudover har jeg som en del af udrednings – og
behandlingsforløbene deltaget i afklarende opstartssamtaler med børn og deres forældre,
anamnesesamtaler, medicinkontrol, tværfaglige diagnosekonferencer og netværksmøder i
samråd med forældre og andre faggrupper herunder læger, socialrådgivere, skolepersonale,
kliniske psykologer, PPR psykologer og sygeplejersker.
Som en del af min praktik på BUA skulle jeg anvende EPJ, hvor jeg dels orienterede mig i
patienternes journaler og dels noterede kliniske journalnotater efterfølgende varetagelsen af
forskellige terapisessioner.

Det blev jeg særlig god til:

At skulle være selvstændigt opsøgende og varetage arbejdsopgaver selvstændigt og
ansvarsfuldt, herunder udførelsen af terapi. At skulle samarbejde med en stor tværfaglighed
internt i psykiatrien såvel som eksternt med forskellige faggrupper i patientens netværk. At
skabe en tillidsfuld relation til patienterne såvel som til deres forældre og netværk, i henhold til
udøvelse af terapi og/eller videreformidling af relevant information ift. udrednings – og
behandlingsforløb, samt tilbagemelding på stillede diagnoser med udgangspunkt i
udredningsforløbet.

PÆDAGOGMEDHJÆLPER - ØRUM BO OG AKTIVITETSCENTER.
April 2015 - Januar 2016
Arbejdsopgaver:
Arbejdet var tværfagligt og fordelt på dag – og aftenvagter. Arbejdsopgaverne bestod alsidigt i
pleje - og omsorg til voksne beboere med forskellige psykiske lidelser, herunder hjælp til
personlig pleje, samtale med beboerne, transport og følgeskab af beboerne ud af huset bl.a. til
og fra psykiatrisk afdeling, udflugter m.v. og rengøring af lejligheder.
Det blev jeg særlig god til:
At kunne bevare overblikket og min professionalisme i udfordrende arbejdssituationer med
psykisk og fysisk udadreagerende beboere. Herudover at skabe tillidsfulde og nære relationer til
beboere såvel som kolleger, i et tværfagligt samarbejde.


PÆDAGOGMEDHJÆLPER - RINGVEJENS BØRNEHAVE
Oktober 2014 - April 2015

Arbejdsopgaver:
Mine arbejdsopgaver bestod i at skulle passe og drage omsorg for børn i vuggestue – og
børnehavealderen. Børnehaven var opdelt i vuggestue og børnehaveafsnit, med dertilhørende
fast personale. Jeg var pædagogmedhjælper i både vuggestuen og børnehaven, hvor jeg hjalp
til med toiletbesøg, bleskift, putning, madpakker, lege – og aktiviteter m.v.
Det blev jeg særlig god til:
Kontakten og relationen til børnene – at være nærværende og omsorgsfuld i relationen til først
og fremmest børnene, men ligeledes deres forældre, vis tillid til personalet der passer deres
børn dagligt, er essentiel. Herudover at varetage forskellige arbejdsopgaver, på tværs af
forskellige faste personalegrupper.

SALGSASSISTENT - MAGASIN DU NORD
Maj 2013 - August 2014
Arbejdsopgaver:
Jeg havde selvstændigt ansvaret for egen afdeling i samarbejde med min afdelingschef, hvor
jeg skulle sørge for kundebetjening, salg, kassebetjening, lagerstatus, vareopfyldning og forslag
til indretning af afdelingen. Herudover assisterede jeg andre afdelinger ved siden af mit eget
ansvarsområde, ved behov for assistance til kundebetjening, salg, vareopfyldning m.v.
Det blev jeg særlig god til:
At have et selvstændigt stort ansvar for eget arbejde qua det primære ansvar for egen afdeling,
samt kundekontakten til mange forskellige mennesker, hvor jeg blev god til at skabe kontakt og
sætte mig ind i kundens behov og ønsker. Herudover at jonglere mellem mange forskellige
arbejdsopgaver, der fremkom af at skulle varetage egen afdeling såvel som af at assistere
andre afdelinger.

SOCIAL - OG SUNDHEDSMEDHJÆLPER - LOKALCENTER TRANBJERG
Maj 2009 - Maj 2011
Arbejdsopgaver:
Mit arbejde var fordelt på dag – og aftenvagter, hvor jeg skulle yde omsorg til de ældre og
hjælpe med daglig personlig pleje, medicinhåndtering, at få de ældre op om morgenen og i seng
til aften ect., samt hjælp til daglige hverdagsgøremål. Jeg havde et stort ansvar i mine
arbejdsopgaver, hvor pleje af døende og kontakten til pårørende i denne sammenhæng, tilmed
var en naturlig del af mit arbejde. Mine arbejdsopgaver bar præg af et stort ansvar og var meget
alsidige.
Det blev jeg særlig god til:
Den nære og menneskelige relation og kontakt til mange forskellige typer mennesker og
skæbner, med forskellig livserfaring og personlighed. Herudover at arbejde selvstændigt og
ansvarsfuldt i håndteringen af udfordrende arbejdssituationer bl.a. udadreagerende aggressive
beboere, døende og kontakten til pårørende i sorg i forbindelse hermed m.v.

SERVICEASSISTENT - AARHUS AMTS SYGEHUS
April 2009 - Marts 2012
Arbejdsopgaver:
Jeg arbejdede i dag – og aftenvagter, hvor jeg skulle anrette mad og servere denne til indlagte
patienter, transportere patienter til og fra operationer og rengøre afdelingen.
Det blev jeg særlig god til:
Kontakten til forskellige mennesker bl.a. via det tværfaglige samarbejde, som mine
arbejdsopgaver påkrævede, men også den daglige kontakt til indlagte patienter og disses
pårørende.

KONTORASSISTENT - AARHUS KOMMUNEHOSPITAL
Maj 2008 – oktober 2008
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne bestod i håndteringen af administrative patientforsikringssager, samt i at
skulle fremskaffe patientjournaler i hospitalets arkiver og bringe disse rundt på forskellige
afdelinger på sygehuset til forskellige faggrupper, ligesom at jeg skulle hente journaler fra
forskellige afdelinger og arkivere disse i arkiverne. Arbejdsopgaverne påkrævede brugen af
EPJ.
Det blev jeg særlig god til:
At arbejde selvstændigt og struktureret med et stort overblik i de meget alsidige og ansvarsfulde
arbejdsopgaver, samt at arbejde i et meget tværfagligt arbejdsmiljø.

SALGSASSISTENT - JUICE MANIA
November 2006 - November 2008
Arbejdsopgaver:
Kundebetjening, salg, vareopfyldning, lagerstatus, kasseopgørelse.
Det blev jeg særlig god til:
At have overblik og arbejde selvstændigt, samt at tale med kunder.

SALGSASSISTENT - FRELSENS CHOKOLADE
Maj 2005 - Maj 2006
Arbejdsopgaver:
Kundebetjening, kasseopgørelse, salg, vareopfyldning.
Det blev jeg særlig god til:
At betjene og tale med kunder.

Uddannelse
CAND.PSYCH - AARHUS UNIVERSITET
2015 - 2021 (Lang videregående uddannelse)
Mit studie er formet af følgende valgfag, praktikplads og specialeemne; Pædagogisk psykologi,
Psykologisk Pædagogisk rådgivning (PPR), Klinisk børne, unge – og voksenpsykologi, Klinisk psykologi i
ADHD hos børn og unge – perspektiv på årsager, udredning og intervention, Parforhold og
familiedannelse, Arbejds – og organisationspsykologi, Speciale indenfor klinisk børnepsykologi i ADHD og
5
praktik på Børne – og ungdomspsykiatrisk afdeling for skolebørn med ADHD, autisme, tourettes, angst
og OCD.
Mine faglige kompetencer og praksisnære arbejdserfaring fra BUA gør, at jeg kan udføre og oplæres i
psykologfaglige arbejdsopgaver som bl.a. børne, unge, voksen, par - og familieterapi, kriseterapi,
psykologisk tests, udrednings, vejlednings – og screeningsarbejde, erhvervskonsulent arbejde,
pædagogisk psykologisk arbejde samt i PPR regi arbejdsopgaver m.v.

Kurser

KURSUS I PPR
2019 - Kursuslængde: 1 dag
Undervisning i PPR i samråd med forskellige faggrupper ansat i kommunen og psykiatrien.
Kurset omhandlede hvornår og hvordan man som PPR psykolog henviser børn til psykiatrien,
hvordan psykiatriens visitation foregår i praksis og hvordan man letter psykiatriens
visitationsarbejde, når man henviser børn til psykiatrien. Herudover blev jeg undervist i brugen
af forskelligt anvendte psykologiske tests i psykiatrien og PPR, med udgangspunkt i
praksisnære øvelser.

ANGSTTERAPI TIL BØRN OG UNGE
2019 - Kursuslængde: 1 dag
Kurset var for forskellige faggrupper ansat i børne - og ungdomspsykiatrien AUH og
omhandlede angstterapi til børn og unge, med udgangspunkt i nyere forskning indenfor
området. Kurset inkluderede praksisnære øvelser i anvendelsen af nyere forskningsbaseret
angstterapi til børn og unge, mhp. psykiatrisk behandling.

MEDICINADMINISTRATION
2009 – kursuslængde: 1 dag
Kursusbevis i introduktion til sundhedsfaglige instrukser for medicinhåndtering for Århus
Kommune og de lokale retningslinjer vedr. medicinadministration.

ERGONOMIUNDERVISNING
2009 – Kursuslængde: 1 dag
Kursusbevis i ergonomi – og forflytningspolitik, arbejdsmiljøhåndtering og brugen af
hjælpemidlerne.

Lignende undervisere

psykolog- og spædbørnsplejeundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå forældreskab og børneopdragelseundervisning for at hjælpe dig.

Thisted
Psykolog, lektor i psykologi med mere end 20 års undervisningserfaring på mange forskellige niveauer
800kr
Mette
1. undervisning gratis!

Jeg underviser ud fra en inkluderende metode, dvs jeg opfordrer til diskussion baseret på faglige overvejelser. Arbejder...

Undervis via webcam undervisning i person
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 700kr 700kr 700kr
Book en undervisning