Hjemmeside
Giv lektioner
Sorø 
500kr/time
1. undervisning gratis!
Venter på bekræftelse
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Niels Bjerregård
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Filosofi
 • Filosofiens historie
 • Socialt arbejde
Nivauer
 • Alle niveauer

Samfundsvidenskabelig kandidat tilbyder undervisning på gymnasie, bachelor og kandiatniveau på hele Sjælland

Metode

Jeg har både erfaring i virtuel- og face-to-face undervisning. Uanset undervisningsformen har jeg en hel del erfaring i at introducere emnet mundtligt / power point og i nogle tilfælde suppleret med releavnte videoklip.
Jeg tilbyder undervisning på gymnasie, bachelor og kandidatnivau i samfundsvidenskab, filosofi, videnskabsteori og socialt arbejde.

Baggrund

Jeg er kandidat i socialvidenskab og filosofi og underviser blandt andet på socialrådgiveruddannelsen i samfundvidenskab og socialt arbejde.
Derudover er jeg uddannet socialrådgiver, og har igennem mange år arbejdet med kvalitetssikring og udviklingsopgaver på i Københavns Kommune og Region Sjælland.

Priser

Rejseomkostninger : 1kr
Pris for webcamundervisning : 500kr/time

Detaljer

Jeg har en enhedspris på kr. 500,- pr. time

Undervisning som tilbydes af Niels Bjerregård
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviseren
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Filosofi
 • Filosofiens historie
 • Socialt arbejde
Nivauer
 • Alle niveauer

Niels Bjerregårds CV

U D D A N N E L S E

R o s k i l d e U n i v e r s i t e t : a f s l u t t e t 2 0 0 5

Cand. scient. soc.
kandidat i socialvidenskab og filosofi & videnskabsteori
Speciale:
Undersøgelse af socialvidenskabens rolle – er det en kritik aktivitet eller social
ingeniørkunst. Jeg var særligt interesseret i den kritiske metodes evne til at
belyse hvordan den sociale afvigelse kan analyseres som specifikke, om end
ofte uhensigtsmæssige måder at forvalte sit selvforhold på, og hvordan
afvigelsen konstituerer normalitetens grænse.

BA:
Konstruktionen af kriminalitet og den kriminelle, med afsæt i brugen af kognitive
adfærdsprogram i de danske fængsler

E R F A R I N G

E k s t e r n u n d e r v i s e r s o c i a l r å d g i v e r u d d a n n e l s e n i S l a g e l s e
o g R o s k i l d e 2 0 2 0 -

Undervisning i samfundsvidenskab og socialt arbejde

K o n s u l e n t | S o c i a l a f d e l i n g e n , R e g i o n S j æ l l a n d : 2 0 1 2 –
2019

Nedenfor har jeg oplistet nogle af mine opgaver og ansvarsområder.
Faglig konsulent, hvor jeg har bistået følgende tilbud med rådgivning vedrørende deres
indsats og drift:
o Forsorgshjemet Roskildehjemmet,
o Glim Refugium, Socialpsykiatrisk botilbud,
o Hanne Mariehjemmet, Krisecentret for kvinder for misbrug,
o Kofoedsminde, sikret tilbud for dømte udviklingshæmmede,
o Bakkegården, sikret tilbud for unge med dom,
o Stevnsfortet, sikret tilbud for unge med dom.

• Koordinator vedrørende indsatser der omhandler kompetenceudvikling på det
regionale socialområde
• Koordinator for praktik og elevuddannelser på Socialområdet
• Regionens repræsentant i diverse uddannelsesudvalg, samt andre tværgående
fora på uddannelsesområdet:
o Uddannelsesudvalg: pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
o Pædagoguddannelsens teknikergruppe: som har til opgave at planlægge
praktikuddannelsen
o Lokalt uddannelsesudvalg: pædagogisk assistentuddannelse, ZBC Velfærd
o EPOS, underudvalget for efteruddannelse på det pædagogiske område (AMU)
o Embedsmandsnetværk vedr. pædagoguddannelsen med kommunal og regional
repræsentation
o Embedsmandsnetværk vedr. den pædagogiske assistentuddannelse, med
kommunal regional repræsentation
• Surveyor i forbindelse med kvalitetsevaluering af tilbud i Region Sjælland og i
andre regioner

Projekter
• Projektleder for strategiprojekt 2.0: ”Rekruttering, kompetenceudvikling og
fastholdelse”, hvor alle 14 regionale tilbud opstiller en programteori og
gennemfører lokale udviklingsprojekter, der sigter på at tilbuddene indkredser en
praksis eller udvikler metoder, der gør det lettere at tiltrække de rigtige
kompetencer, udvikle talenter og arbejde med kompetenceudvikling med afsæt i
en lærende tilgang.
• Projektleder for pilotprojekt vedrørende afprøvning af Socialstyrelsens værktøj ”
Lovende praksis” til identificering, udvikling og evaluering af faglige tilgange og
metoders virkningsfuldhed.
• Projektleder for strategiprojektet 1.0: ”Kvalitetsvurdering”. Der blev udviklet et
koncept og en manual for driftsherretilsyn på Socialområdet i Region Sjælland,
der både sigtede på at monitorere tilbuddenes indsats og drift.
• Deltager i strategiprojektet 1.0: ”Dokumentation på enkeltsagsniveau”, der
udviklede et koncept og et fælles sprog for tilbuddenes dokumentation på
enkeltsagsniveau, og for resultatmåling af de målfastsatte indsatser.
• Deltager i strategiprojekt 1.0: ”Markedskommunikation”, der sigtede på at
afdække og skabe vidensdeling vedrørende tilbuddenes formidling af den
borgerrettede indsats i forhold til omverdenen.

E v a l u a t o r | P r o j e k t F æ l l e s A n s v a r I I , K ø b e n h a v n
K o m m u n e s S o c i a l f o r v a l t n i n g : 2 0 0 8 – 2012

Projektet var forankret Københavns Kommunes Socialforvaltning: Drift og
Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri. Fælles Ansvar II var et redskabs- og
metodeudviklingsprojekt, der blev gennemført på herberger og væresteder i Københavns
Kommune, finansieret via Satspuljen. Projektet bestod af 8 delprojekter.
Mine opgaver bestod i:
• Evaluering og afrapportering af det samlede projekt
• Løbende erfaringsopsamling på delprojekternes indsats, som evalueringsdata
• Udarbejdelse af notater og forberedelse af indstillinger til de politiske udvalg
• Strategiudvikling (med henblik på forankring af projektets aktiviteter)
• Forberedelse og afvikling af workshops, temadage m.v.
• Metodeudvikling på 2 af projektets 8 udviklingsprojekter:
o Delprojekt 4: ’ Nye veje til arbejde eller uddannelse’, hvor den fremskudte
sagsbehandling blev kombineret med etablering og gennemførsel af social
aktivering af udsatte borgere på de københavnske væresteder og herberger.
o Delprojekt 6: ‘Den Københavnske Væresteds uddannelse’ hvor jeg designede
det obligatoriske grundmodul, der har fokus på at styrke medarbejdernes
refleksive kompetencer, bl.a. igennem en introduktion til, og en fælles
diskussion af værdier og etik i det sociale arbejde (uddannelsen blev videreført
efter projektets afslutning)

E k s t e r n U n d e r v i s e r | D e n S o c i a l e H ø j s k o l e , K ø b e n h a v n :
2 0 0 7 – 2 0 0 8

Undervisning og vejledning af socialrådgiverstuderende på 1, 3 og 6 semester:

U d v i k l i n g , g e n ne m f ø r e l s e o g e v a l u e r i n g a f
u d v i k l i n g s p r o j e k t: | “ P æ d a g o g i s k d ø m m e k r a f t o g
v æ r d i l e d e l s e ” : 2 0 0 7 – 2008

Projektet der blev finansieret af fondsmidler fra BUPL, SL og FOA, sigtede imod at øge
refleksionsniveauet og styrke værdidimensionen i den socialfaglige/pædagogiske og
ledelsesmæssige praksis i tre institutioner for udsatte borgere i København.
Følgende elementer indgik:
• Sparring med ledere og de faglige teams
• Seminarer hvor ledelse og medarbejdere deltog
• Løbende erfaringsopsamling
• Afrapportering, evaluering og formidling

S o c i a l a r b e j d e r | M æ n d e n e s H j e m i L i l l e I s t e d g a d e 1997 -
2008

Mændenes Hjem er et herberg for Hjemløse, der var en ”first mover” i den
skadesreducerende og inkluderende tilgang til hjemløse/stofbrugere. Mændenes Hjem var
det første sted i landet hvor der blev etableret et permanent fixerum.
• Dokumentations- og evalueringsopgaver for ledelsen
• Medvirket til at etablere et botilbud for slidte’ stofbrugere
• Medvirkede i forberedelsen til etableringen af landets første permanente fixerum for
stofbrugere
• Vikar i bofællesskab for psykisk syge stofbrugere
• Nattevagt og tilkaldevikar i herberget og kontaktstedet

S a g s b e h a n d l e r | S o c i a l c e n t e r Ve s t e r b r o 1993 - 1 9 9 7

Jeg blev ansat på et områdekontor hvor jeg havde ansvaret for alt, fra børnesager til
pensionsansøgninger. Efter en omstrukturering blev jeg ansat i arbejdsmarkedsafsnit:
Kontanthjælp, aktivering og revalidering.

U D A N N E L S E O G K U R S E R I Ø V R I G T

A l m e n v o k s e n p æ d a g o g i s k g r u n d u d d a n n e l s e : a f s l u t t e t 2 0 2 0

Uddannelsen blev gennemført af Kursustrappen/Frederiksberg, og indeholdt blandt andet:

• At præsentere med gennemslagskraft
• Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
• Skabe involverende undervisning med forskellige metoder og værktøjer
• Blive fortrolig med online-metoder til undervisning
• Skabe et forsøg og samtidig udfordrende læringsmiljø
• Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
• Giv og modtage anerkendende feedback
• Styre et forløb og skabe gode dialoger
• Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

R e g i o n a l P r o j e k t l e d e r u d d a n n e l s e : a f s l u t t e t 2 0 1 4

Uddannelsen blev gennemført af konsulenthuset Implement, Uddannelsen bestod af 4
moduler:
• Få styr på din projektopgave
• Sådan leder du din projektgruppe
• Få dit projekt I mål
• Styrk dit personlige lederskab I projektet

K u r s u s i F a c i l i t e r i n g : a f s l u t t e t 2 0 1 3

Kursus i facilitering, der blev gennemført af BST Nord, og havde følgende indhold:
• Dig som facilitator, din rolle, dit ansvarsområde og udfordringer
• Mellemmenneskelige relationer
• Mødeledelse gennem facilitering
o Teoretisk samt praktisk
o Deltagertyper
• Cases og øvelser
• Brug af værktøjskassen

D e n r e g i o n a l e S u r v e y o r u d d a n n e l s e : a f s l u t t e t 2 0 1 2

Uddannelsen blev gennemført af Defactum, der er forankret i Region Midt. Uddannelsen
bestod af følgende elementer:
• Teoretisk og praktisk indføring I ekstern evaluering og surveyors rolle
• Dataindsamlingsmetoder, afrapportering og tilbagemelding til tilbuddet
• Anvendelse af vurderingskriterier
• Standardforståelse og anvendelse
• Motiverende tilgang

P æ d a g o g i s k d i p l o m u d d a n n e l s e i p r o j e k t l e d e l s e o g
o r g a n i s a t i o n s u d v i k l i n g ; K L E O : a f s l u t t e t 2 0 1 2

Uddannelsen blev udbudt af Professionshøjskolen UCC, Center for
kompetence, ledelse, evaluering og organisationsudvikling (KLEO).
Uddannelsen bestod af følgende moduler:
• Videnskabsteori og pædagogik
• Projektstyring
• Ledelse af forandringsprocesser
• Institutionen som udviklingsorienteret organisation
• Evaluering i organisationer
• Afgangsprojekt: ”Programteori eller kvalitetsstandarder”

S o c i a l r å d g i v e r f r a D e n S o c i a l e H ø j s k o l e i E s b j e r g :
a f s l u t t e t 1 9 9 3
• Praktik i Ribe kommunes handicapgruppe
• Projektopgave om prioritering som metode i den
kommunale sagsbehandling.
• Afgangsopgave om hjemløse og hjemløse

Lignende undervisere

samfundsfagundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå sociologiundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, samfundsvidenskabundervisning for alle!
At tage et filosofiundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

Sorø
Erfaren underviser tilbyder undervisning i samfundsfag og historie på Sjælland og Lolland-Falster
275kr
Peter Hagemann
1. undervisning gratis!

I hele mit arbejdsliv har jeg fundet stor glæde ved at udvikle og udbyde undervisning, hvor jeg særligt har lagt vægt...

Undervis via webcam undervisning i person
Aarhus
Dygtig cand.psych giver lektiehjælp inden for opgaveskrivning og tekstforståelse på alle niveauer
125kr
Christian
1. undervisning gratis!

Jeg er især god til at undervise, men også vejledning individuelt. Jeg er god til at finde ud af, hvad den enkelte ønsker...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Roskilde
Studerende i samfundsvidenskab tilbyder undervisning til gymnasie- eller folkeskole elever i samfundsfag i Roskilde området.
200kr
Philip
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg tilrettelægger min undervisning efter eleven/eleverne, og hvad det specifikke behov er. Undervisningen kan håndteres...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Universitetsstuderende på samfundsvidenskablig uddannelse tilbyder undervisning i samfundsfag, historie, hjælp til stil arbejde, større opgaver og lignede. Kontakt mig for yderligere information og se
150kr
Sara
1. undervisning gratis!

Min filosofi omkring læring og udviking er at læring sker når vi reflektere over, hvad vi har læst, hørt eller...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Hjælp til politik og samfundsfag - få styr på det danske folkestyre (Direkte fra Nordjylland)
150kr
Mads
1. undervisning gratis!

Jeg har som dogme at undervisning skal være spændende og interaktiv. Røv til sæde undervisning, hvor man skal sidde...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Køge
Gymnasielærer giver historie og samfundsfagsundervisning for elever på ungdomsskoler, erhvervsskoler og gymnasier i Storkøbenhavn, Køge og alt derimellem
200kr
Jacob
1. undervisning gratis!

Min undervisning tager fat, der hvor du har det svært. Synes du at de opgaveformuleringer du arbejder ofte er svære er...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Undervisning/lektiehjælp tilbydes i samfundsfag og diverse andre humaniorafag for elever som går på gymnasium eller folkeskole
150kr
Louise
1. undervisning gratis!

For mig er det vigtigt at undervisningen er sjov, og spændende. Jeg vil benytte mig af egene udviklet øvelser specielt...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
3.g'er kan få de humanistiske fag til blive gennemskueligt, og uden at det bliver tungt.
200kr
David
1. undervisning gratis!

Jeg går lige pt. i 3.g på en STX, derudover er jeg med i ATU, hvilket er Danmarks officielle talentprogram for...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aarhus
Universitets studerende i erhvervsøkonomi på engelsk, tilbyder undervisning til elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelser
145kr
Rasmus
1. undervisning gratis!

Mine undervisningsmetoder bygger på pensum fra gymnasiet. Grundet min baggrund som universitetsstuderende, har jeg en god...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hvalsø
Resultat-orienteret filosofi, der er nede på jorden og kan bruges i hverdagen
300kr
Rene
1. undervisning gratis!

Jeg lægger vægt på sokratisk dialog i øjenhøjde. Hvordan indfaldsvinklen i øvrigt skal være er op til kunden. Min...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Erfaren underviser på gymnasie- og universitetsniveau tilbyder lektiehjælp og undervisning online, hos dig eller centralt i København
230kr
Rasmus
1. undervisning gratis!

jeg tager afsæt i principperne i cooperative learning, hvor jeg inddrager elevernes egen forståelse og virkelighed. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Odense
Dygtig og seriøs historiestuderende gør historieundervisning sjov og relevant i Odense eller online
140kr
Jeppe
1. undervisning gratis!

Jeg vil basere min undervisning på mere eller mindre samme metode og principper som på universitetet: Historien skal...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Studerende giver samfundsfag undervisning, for elever, der går i folkesskole eller på gymnasiet.
200kr
Morten
1. undervisning gratis!

Min undervisning er meget med fokus på flipping, så eleven får nogle opgaver og når man banker hovedet mod muren går...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Nyuddannet Cand.scient.pol. med speciale i offentlig forvaltning og en stærk viden inden for det politiske felt, København
210kr
Sebastian
1. undervisning gratis!

Oveordnet set er min tilgang til undervisning at det skal være sjovt og indlevende. Jeg plejer at tænke ud af boksen og...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Risskov
Jeg kan gøre alt kedeligt og svært til sjovt og spændende - og lige til et 12-tal!
150kr
Maria
1. undervisning gratis!

Jeg prøver altid at formå at gøre undervisningen så sjov som muligt, så eleven kan huske tilbage på det og glæde sig...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Holbæk
Bliv klogere på alle traditioner inden for den vestlige filosofi gennem dialogbaseret undervisning
100kr
Hjalte
1. undervisning gratis!

Jeg underviser og samtaler med enhver, der skulle have lyst eller behov for at vide mere om filosofi. Afhængigt af dit...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Ringe
Historiestuderende, giver privatlektioner i historie, på op til gymnasialt A niveau!! Vil du optimere dine chancer for at score top karakter til eksamenen, er jeg klar!!
200kr
Tobias
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Mine undervisningsmetoder inddrager den studerene i udarbejdelsen af undervisningsplanen. Dette har den betydning at den...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Esbjerg
Sociologistuderende, der tilbyder hjælp til samfundsrelaterede fag og problematikker, for alle, der er interesseret.
150kr
Jonas
1. undervisning gratis!

Min metode er redegørende powerpoints fra min side af, hvor jeg efterfølgende vil stille relevante opgaver til emnet, som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hvidovre
Samfundsstuderende tilbyder lektierhjælp til samfundsfag på c- og b-niveau - alt inden for emner som sociologi, dansk politik, økonomi, samfundsopbygning generelt, den danske velfærdsmodel, jura mm.
175kr
Sofie
1. undervisning gratis!

Jeg vil prøve at tilrettelægge min undervisning ud fra dig som person, og hvordan du mener, du lærer bedst. Dog kan jeg...

Undervis via webcam undervisning i person
Ikast
Undervisning i samfundsfag op til B niveau i fysisk i Ikast-Brande omegn, virtuelt i hele landet
200kr
Siff
1. undervisning gratis!

Min undervisnings metode er learning by doing jeg tror på at man lære mest ved selv at få lov til at arbejde med...

Undervis via webcam undervisning i person
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 500kr 501kr 500kr
Book en undervisning