Hjemmeside
Opret annonce
Sorø 
Niels Bjerregård - Prof samfundsfag - Sorø
500kr/time
1. undervisning gratis!
Venter på bekræftelse
Svartid 24h
Undervisning som tilbydes af Niels Bjerregård
 • Individuel
Disse kurser kan finde sted
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Filosofi
 • Filosofiens historie
 • Socialt arbejde
Nivauer
 • Alle niveauer

Samfundsvidenskabelig kandidat tilbyder undervisning på gymnasie, bachelor og kandiatniveau på hele Sjælland

Metode

Jeg har både erfaring i virtuel- og face-to-face undervisning. Uanset undervisningsformen har jeg en hel del erfaring i at introducere emnet mundtligt / power point og i nogle tilfælde suppleret med releavnte videoklip.
Jeg tilbyder undervisning på gymnasie, bachelor og kandidatnivau i samfundsvidenskab, filosofi, videnskabsteori og socialt arbejde.

Baggrund

Jeg er kandidat i socialvidenskab og filosofi og underviser blandt andet på socialrådgiveruddannelsen i samfundvidenskab og socialt arbejde.
Derudover er jeg uddannet socialrådgiver, og har igennem mange år arbejdet med kvalitetssikring og udviklingsopgaver på i Københavns Kommune og Region Sjælland.

Priser

Rejseomkostninger : 1kr
Pris for webcamundervisning : 500kr/time

Detaljer

Jeg har en enhedspris på kr. 500,- pr. time

Undervisning som tilbydes af Niels Bjerregård
Individuel
Disse kurser kan finde sted
Hos underviseren
Hos dig
Fag som tilbydes
 • Samfundsfag
 • Sociologi
 • Samfundsvidenskab
 • Filosofi
 • Filosofiens historie
 • Socialt arbejde
Nivauer
 • Alle niveauer

Niels Bjerregårds CV

U D D A N N E L S E

R o s k i l d e U n i v e r s i t e t : a f s l u t t e t 2 0 0 5

Cand. scient. soc.
kandidat i socialvidenskab og filosofi & videnskabsteori
Speciale:
Undersøgelse af socialvidenskabens rolle – er det en kritik aktivitet eller social
ingeniørkunst. Jeg var særligt interesseret i den kritiske metodes evne til at
belyse hvordan den sociale afvigelse kan analyseres som specifikke, om end
ofte uhensigtsmæssige måder at forvalte sit selvforhold på, og hvordan
afvigelsen konstituerer normalitetens grænse.

BA:
Konstruktionen af kriminalitet og den kriminelle, med afsæt i brugen af kognitive
adfærdsprogram i de danske fængsler

E R F A R I N G

E k s t e r n u n d e r v i s e r s o c i a l r å d g i v e r u d d a n n e l s e n i S l a g e l s e
o g R o s k i l d e 2 0 2 0 -

Undervisning i samfundsvidenskab og socialt arbejde

K o n s u l e n t | S o c i a l a f d e l i n g e n , R e g i o n S j æ l l a n d : 2 0 1 2 –
2019

Nedenfor har jeg oplistet nogle af mine opgaver og ansvarsområder.
Faglig konsulent, hvor jeg har bistået følgende tilbud med rådgivning vedrørende deres
indsats og drift:
o Forsorgshjemet Roskildehjemmet,
o Glim Refugium, Socialpsykiatrisk botilbud,
o Hanne Mariehjemmet, Krisecentret for kvinder for misbrug,
o Kofoedsminde, sikret tilbud for dømte udviklingshæmmede,
o Bakkegården, sikret tilbud for unge med dom,
o Stevnsfortet, sikret tilbud for unge med dom.

• Koordinator vedrørende indsatser der omhandler kompetenceudvikling på det
regionale socialområde
• Koordinator for praktik og elevuddannelser på Socialområdet
• Regionens repræsentant i diverse uddannelsesudvalg, samt andre tværgående
fora på uddannelsesområdet:
o Uddannelsesudvalg: pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
o Pædagoguddannelsens teknikergruppe: som har til opgave at planlægge
praktikuddannelsen
o Lokalt uddannelsesudvalg: pædagogisk assistentuddannelse, ZBC Velfærd
o EPOS, underudvalget for efteruddannelse på det pædagogiske område (AMU)
o Embedsmandsnetværk vedr. pædagoguddannelsen med kommunal og regional
repræsentation
o Embedsmandsnetværk vedr. den pædagogiske assistentuddannelse, med
kommunal regional repræsentation
• Surveyor i forbindelse med kvalitetsevaluering af tilbud i Region Sjælland og i
andre regioner

Projekter
• Projektleder for strategiprojekt 2.0: ”Rekruttering, kompetenceudvikling og
fastholdelse”, hvor alle 14 regionale tilbud opstiller en programteori og
gennemfører lokale udviklingsprojekter, der sigter på at tilbuddene indkredser en
praksis eller udvikler metoder, der gør det lettere at tiltrække de rigtige
kompetencer, udvikle talenter og arbejde med kompetenceudvikling med afsæt i
en lærende tilgang.
• Projektleder for pilotprojekt vedrørende afprøvning af Socialstyrelsens værktøj ”
Lovende praksis” til identificering, udvikling og evaluering af faglige tilgange og
metoders virkningsfuldhed.
• Projektleder for strategiprojektet 1.0: ”Kvalitetsvurdering”. Der blev udviklet et
koncept og en manual for driftsherretilsyn på Socialområdet i Region Sjælland,
der både sigtede på at monitorere tilbuddenes indsats og drift.
• Deltager i strategiprojektet 1.0: ”Dokumentation på enkeltsagsniveau”, der
udviklede et koncept og et fælles sprog for tilbuddenes dokumentation på
enkeltsagsniveau, og for resultatmåling af de målfastsatte indsatser.
• Deltager i strategiprojekt 1.0: ”Markedskommunikation”, der sigtede på at
afdække og skabe vidensdeling vedrørende tilbuddenes formidling af den
borgerrettede indsats i forhold til omverdenen.

E v a l u a t o r | P r o j e k t F æ l l e s A n s v a r I I , K ø b e n h a v n
K o m m u n e s S o c i a l f o r v a l t n i n g : 2 0 0 8 – 2012

Projektet var forankret Københavns Kommunes Socialforvaltning: Drift og
Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri. Fælles Ansvar II var et redskabs- og
metodeudviklingsprojekt, der blev gennemført på herberger og væresteder i Københavns
Kommune, finansieret via Satspuljen. Projektet bestod af 8 delprojekter.
Mine opgaver bestod i:
• Evaluering og afrapportering af det samlede projekt
• Løbende erfaringsopsamling på delprojekternes indsats, som evalueringsdata
• Udarbejdelse af notater og forberedelse af indstillinger til de politiske udvalg
• Strategiudvikling (med henblik på forankring af projektets aktiviteter)
• Forberedelse og afvikling af workshops, temadage m.v.
• Metodeudvikling på 2 af projektets 8 udviklingsprojekter:
o Delprojekt 4: ’ Nye veje til arbejde eller uddannelse’, hvor den fremskudte
sagsbehandling blev kombineret med etablering og gennemførsel af social
aktivering af udsatte borgere på de københavnske væresteder og herberger.
o Delprojekt 6: ‘Den Københavnske Væresteds uddannelse’ hvor jeg designede
det obligatoriske grundmodul, der har fokus på at styrke medarbejdernes
refleksive kompetencer, bl.a. igennem en introduktion til, og en fælles
diskussion af værdier og etik i det sociale arbejde (uddannelsen blev videreført
efter projektets afslutning)

E k s t e r n U n d e r v i s e r | D e n S o c i a l e H ø j s k o l e , K ø b e n h a v n :
2 0 0 7 – 2 0 0 8

Undervisning og vejledning af socialrådgiverstuderende på 1, 3 og 6 semester:

U d v i k l i n g , g e n ne m f ø r e l s e o g e v a l u e r i n g a f
u d v i k l i n g s p r o j e k t: | “ P æ d a g o g i s k d ø m m e k r a f t o g
v æ r d i l e d e l s e ” : 2 0 0 7 – 2008

Projektet der blev finansieret af fondsmidler fra BUPL, SL og FOA, sigtede imod at øge
refleksionsniveauet og styrke værdidimensionen i den socialfaglige/pædagogiske og
ledelsesmæssige praksis i tre institutioner for udsatte borgere i København.
Følgende elementer indgik:
• Sparring med ledere og de faglige teams
• Seminarer hvor ledelse og medarbejdere deltog
• Løbende erfaringsopsamling
• Afrapportering, evaluering og formidling

S o c i a l a r b e j d e r | M æ n d e n e s H j e m i L i l l e I s t e d g a d e 1997 -
2008

Mændenes Hjem er et herberg for Hjemløse, der var en ”first mover” i den
skadesreducerende og inkluderende tilgang til hjemløse/stofbrugere. Mændenes Hjem var
det første sted i landet hvor der blev etableret et permanent fixerum.
• Dokumentations- og evalueringsopgaver for ledelsen
• Medvirket til at etablere et botilbud for slidte’ stofbrugere
• Medvirkede i forberedelsen til etableringen af landets første permanente fixerum for
stofbrugere
• Vikar i bofællesskab for psykisk syge stofbrugere
• Nattevagt og tilkaldevikar i herberget og kontaktstedet

S a g s b e h a n d l e r | S o c i a l c e n t e r Ve s t e r b r o 1993 - 1 9 9 7

Jeg blev ansat på et områdekontor hvor jeg havde ansvaret for alt, fra børnesager til
pensionsansøgninger. Efter en omstrukturering blev jeg ansat i arbejdsmarkedsafsnit:
Kontanthjælp, aktivering og revalidering.

U D A N N E L S E O G K U R S E R I Ø V R I G T

A l m e n v o k s e n p æ d a g o g i s k g r u n d u d d a n n e l s e : a f s l u t t e t 2 0 2 0

Uddannelsen blev gennemført af Kursustrappen/Frederiksberg, og indeholdt blandt andet:

• At præsentere med gennemslagskraft
• Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
• Skabe involverende undervisning med forskellige metoder og værktøjer
• Blive fortrolig med online-metoder til undervisning
• Skabe et forsøg og samtidig udfordrende læringsmiljø
• Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
• Giv og modtage anerkendende feedback
• Styre et forløb og skabe gode dialoger
• Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

R e g i o n a l P r o j e k t l e d e r u d d a n n e l s e : a f s l u t t e t 2 0 1 4

Uddannelsen blev gennemført af konsulenthuset Implement, Uddannelsen bestod af 4
moduler:
• Få styr på din projektopgave
• Sådan leder du din projektgruppe
• Få dit projekt I mål
• Styrk dit personlige lederskab I projektet

K u r s u s i F a c i l i t e r i n g : a f s l u t t e t 2 0 1 3

Kursus i facilitering, der blev gennemført af BST Nord, og havde følgende indhold:
• Dig som facilitator, din rolle, dit ansvarsområde og udfordringer
• Mellemmenneskelige relationer
• Mødeledelse gennem facilitering
o Teoretisk samt praktisk
o Deltagertyper
• Cases og øvelser
• Brug af værktøjskassen

D e n r e g i o n a l e S u r v e y o r u d d a n n e l s e : a f s l u t t e t 2 0 1 2

Uddannelsen blev gennemført af Defactum, der er forankret i Region Midt. Uddannelsen
bestod af følgende elementer:
• Teoretisk og praktisk indføring I ekstern evaluering og surveyors rolle
• Dataindsamlingsmetoder, afrapportering og tilbagemelding til tilbuddet
• Anvendelse af vurderingskriterier
• Standardforståelse og anvendelse
• Motiverende tilgang

P æ d a g o g i s k d i p l o m u d d a n n e l s e i p r o j e k t l e d e l s e o g
o r g a n i s a t i o n s u d v i k l i n g ; K L E O : a f s l u t t e t 2 0 1 2

Uddannelsen blev udbudt af Professionshøjskolen UCC, Center for
kompetence, ledelse, evaluering og organisationsudvikling (KLEO).
Uddannelsen bestod af følgende moduler:
• Videnskabsteori og pædagogik
• Projektstyring
• Ledelse af forandringsprocesser
• Institutionen som udviklingsorienteret organisation
• Evaluering i organisationer
• Afgangsprojekt: ”Programteori eller kvalitetsstandarder”

S o c i a l r å d g i v e r f r a D e n S o c i a l e H ø j s k o l e i E s b j e r g :
a f s l u t t e t 1 9 9 3
• Praktik i Ribe kommunes handicapgruppe
• Projektopgave om prioritering som metode i den
kommunale sagsbehandling.
• Afgangsopgave om hjemløse og hjemløse

Lignende undervisere

samfundsfagundervisning i nærheden? Her er et udvalg af underviserannonce du kan tjekket ud.
Superprof kan også foreslå sociologiundervisning for at hjælpe dig.
At lære er ikke et problem, samfundsvidenskabundervisning for alle!
At tage et filosofiundervisning har aldrig vært nemmere: du kommer til at lære nye færdigheder.

Sorø
Erfaren underviser tilbyder undervisning i samfundsfag og historie på Sjælland og Lolland-Falster
275kr
Peter Hagemann
1. undervisning gratis!

I hele mit arbejdsliv har jeg fundet stor glæde ved at udvikle og udbyde undervisning, hvor jeg særligt har lagt vægt...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
Utdannet psykolog og pædagog, derfor har jeg den rette indsigt til at kunne hjælpe dig forstå psykologi da det ofte kan være svært.
240kr
Elena
 • (7 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Møde dig hvor du er, lytte og gi små øvelser sammen skaber vi en tiltro til at du som person kan finne dine interesser...

Undervis via webcam Valideret profil Svarer inden en time
Gymnasielektor med 27 års undervisningserfaring i Samfundsfag, Filosofi, Billedkunst/kunsthistorie, Historie og Teknologihistorie på STX, HHX og HTX samt VUC. Underviser i portrætmaling for alle.
195kr
Frank
 • (3 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg vil vælge at citere en anbefaling fra vicedirektør Kenny Thomsen fra EUC Nordvest 2019: "Som underviser er Frank meget...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aarhus
Idéhistorie- og samfundsfagstuderende tilbyder undervisning i filosofi, samfundsfag og andre humaniora-fag for elever i Aarhus.
150kr
Tobias
1. undervisning gratis!

I min undervisning ønsker jeg at gøre filosofiske, samfundsfaglige og politiske teorier og temaer så overskuelige som...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
Aarhus
Hjælp til opgaveskrivning, strukturering, faglig sparring eller lektiehjælp af Idéhistoriestuderende og erfaren underviser.
145kr
Ella
1. undervisning gratis!

OPGAVESKRIVNING: Jeg kan hjælpe dig med at forstå og definere dit emne, skrive en problemformulering, strukturere din...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil Svarer inden en time
København
Samfundsfagsundervisning for folkeskoleelever fra gymnasieelev. Vi kan lave lektierne sammen, eller vi kan diskutere aktuelle emner.
150kr
Siyi
1. undervisning gratis!

Jeg baserer min undervisning med fokus på den aktuelle verden, så man ikke bare forstår faget, men også kan relatere det...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Vejle
Student fra STX giver undervisning i Samfundsfag, Historie og Matematik b mm.
125kr
Ida
1. undervisning gratis!

Jeg vil sikre mig at min elev/elever får et udbytte af min undervisning og den lektiehjælp som jeg kan tilbyde. Igennem en...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
København
Cand.scient.adm med speciale i at undervise i samfundsvidenskab, religion, historie og filosofi.
225kr
Nora
1. undervisning gratis!

Min måde at undervise på vil være meget målrettet den enkelte person eller gruppe. Jeg starter altid ud med en...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Roskilde
Studerende i samfundsvidenskab tilbyder undervisning til gymnasie- eller folkeskole elever i samfundsfag i Roskilde området.
200kr
Philip
 • (2 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg tilrettelægger min undervisning efter eleven/eleverne, og hvad det specifikke behov er. Undervisningen kan håndteres...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Frederiksberg
3.g'er kan få de humanistiske fag til blive gennemskueligt, og uden at det bliver tungt.
200kr
David
1. undervisning gratis!

Jeg går lige pt. i 3.g på en STX, derudover er jeg med i ATU, hvilket er Danmarks officielle talentprogram for...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Silkeborg
Teolog giver undervisning i geografi og kultur for folkeskoleelever i Aarhus og online
199kr
Victor
 • (1 anmeldelse)
1. undervisning gratis!

Jeg benytter mig meget af den anerkendende tilgang, da den falder naturligt for mig. Det vil sige, at jeg hjælper eleverne...

Undervis via webcam Valideret profil Svarer inden en time
Høje-Taastrup
Foredrag og gruppetræning i Pilates . Fortælling om den dramatiske historie bagom hvordan Pilates opstod
200kr
Alexander
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode er bygget på et grundlag af studier fra forskellige bøger og teoretisk viden samt en praktisk...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Gentofte
Historie og religionskandidat ønsker at motivere og hjælpe elever med at forstå dyden af deres fag, og nemmere navigere i kompetancemål og viden.
169kr
Ida-Louise
1. undervisning gratis!

Jeg baserer min undervisningstilgang, først og fremmest på at forstå dig. Hvad er dine styrker og dine svagheder. Hvordan...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Roskilde
Journaliststuderende giver samfundsfaglig undervisning for folkeskole- og gymnasieelever, individuelt samt til gruppearbejde.
120kr
Asbjørn
1. undervisning gratis!

Min undervisning er tilrettelagt til både individuel og og gruppeundervisning. Den er justeret til de(n) enkelte person(er)...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Tune
Er selv politisk aktiv, og har stor viden indenfor samfundsfag. Jeg er den ideelle underviser, for dig der vil ha hjælp i samfundsfag
150kr
Jonathan
1. undervisning gratis!

Min undervisningmetode bygger på alsidig syn på faget. Alsidig syn og sammenligning er så væsenligt når man snakker...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Politik- og administrationsstuderende på Aalborg Universitet giver undervisning i samfundsfag, politik, sociologi og filosofi både i eget hjem og rundt i hele Aalborg!
200kr
Mette
1. undervisning gratis!

Min undervisningsmetode tager først og fremmest udgangspunkt i dine/jeres behov. Alt ud fra hvor niveauet ligger, tager vi...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Ballerup
Der tilbydes undervisning i kommunikation både mundtlig og skriftlig formidling mellem mennesker
277kr
Isabel
1. undervisning gratis!

Vi arbejder ud fra Nærmeste zone for udvikling Spejling og forståelses pædagogik Medinddragelse og elevens...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Brøndby Strand
Samfundsfagsstuderende tilbyder samfundsfagsundervisning helt ned fra 8. klasses undervisning med henblik på at forbedre jer.
200kr
Maha
1. undervisning gratis!

Jeg kan som udgangspunkt godt lide at tilpasse min undervisning efter elevens behov og ønsker, netop fordi eleven kender...

Undervis via webcam Valideret profil
København
Erfaren underviser på gymnasie- og universitetsniveau tilbyder lektiehjælp og undervisning online, hos dig eller centralt i København
230kr
Rasmus
1. undervisning gratis!

jeg tager afsæt i principperne i cooperative learning, hvor jeg inddrager elevernes egen forståelse og virkelighed. Jeg...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Aalborg
Universitetsuddannet gymnasielærer i samfundsfag og historie med 12 års undervisningserfaring med masser af fokus på brugbar individuel feedback for personlig og faglig udvikling.
180kr
Benjamin
1. undervisning gratis!

Jeg er fantastisk dygtig til at formidle på dit niveau på en sjov og anderledes måde. Jeg er både hyggelig og seriøs...

Undervis via webcam undervisning i person Valideret profil
Hos underviser Hos dig Via webcam
1 time 500kr 501kr 500kr
Book en undervisning